PODMIENKY POUŽÍVANIA vyhľadávania a sťahovania údajov súvisiacich s LEI Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP) , ul. 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, ohľadom vyhľadávania a sťahovania LEI a LE-RD z tohto webového sídla akoukoľvek osobou.

ÚVOD

A. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) je nezisková nadácia založená Radou pre finančnú stabilitu v Bazileji/Švajčiarsku podľa zákonov Švajčiarska.
B. GLEIF a jej partnerské miestne prevádzkové jednotky („LOU“) prevádzkujú systém celosvetovo jedinečných identifikátorov právnických osôb („LEI“) a archívy LEI s určitými dodatočnými informáciami o príslušných právnických osobách („referenčné údaje o právnickej osobe“, „LE-RD“).
C. Webové sídlo www.cdcp.sk umožňuje používateľom prístup do archívu LEI miestnej prevádzkovej jednotky. V rámci akéhokoľvek takého prístupu je možné využívať sťahovanie súborov, prístup cez webové rozhrania / API alebo akékoľvek inými technickými prostriedkami stanovenými podľa uváženia CDCP. Akýkoľvek prístup k údajom o LEI a LE-RD z www.cdcp.sk podlieha nižšie stanoveným podmienkam používania („podmienky používania“).

1. DEFINÍCIE

„Služba prístupu“ znamená možnosť, ktorú poskytuje CDCP na základe týchto podmienok používania, ktoré sú opísané nižšie, poskytovanú na webovom sídle www.cdcp.sk.

„Archív LEI miestnej prevádzkovej jednotky“ znamená databázu a/alebo výstup vo forme súboru vo všeobecnom formáte dátového súboru, ktorý prevádzkuje CDCP prinajmenšom so všetkými LEI a LE-RD, ktoré spravuje CDCP.

„Obchodná značka a logo GLEIF“ znamená obchodná značka a logo GLEIF zobrazené na http://www.gleif.org.

„GLEIS“ znamená globálny systém identifikátorov právnických osôb (Global Legal Entity Identifier System), ktorý prevádzkujú GLEIF a miestne prevádzkové jednotky.

„LEI“ znamená jeden alebo viaceré identifikátory právnických osôb, ktoré vydali GLEIF a miestne prevádzkové jednotky.

„Referenčné údaje o LEI“ a „LE-RD“ (jednotné a množné číslo) znamenajú informácie dostupné v archíve LEI týkajúce sa LEI. Kategórie údajov, ktoré sú v súčasnosti súčasťou LE-RD, sú uvedené na CDCP.

„LOU“ znamená miestna prevádzková jednotka, ktorá uzavrela s GLEIF Rámcovú dohodu a ktorú GLEIF akreditovala na prijímanie žiadostí právnických osôb o LEI a na vydávanie LEI. Zoznam akreditovaných LOU je dostupný na www.gleif.org. CDCP je autorizovaná LOU.

„My“, „nás“, „naše“ alebo ekvivalentné termíny odkazujú na CDCP.

„Používateľ“, „vy“, „vaše“ alebo ekvivalentné termíny odkazujú na akéhokoľvek používateľa služby prístupu.

2. SLUŽBA PRÍSTUPU

2.1. Služba prístupu umožňuje používateľom vyhľadávať a/alebo sťahovať jednotlivé LEI a/alebo súvisiace LE-RD a/alebo celý súbor alebo podskupinu LEI a/alebo súvisiacich LE-RD z archívu LEI LOU a/alebo súbor vo všeobecnom formáte súboru údajov.

2.1. Služba prístupu na webovom sídle www.cdcp.sk je poskytovaná bezplatne a bez technických obmedzení.

2.2. Údaje dostupné prostredníctvom služby prístupu sú poskytované na základe licencie CC0, pozri https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.

2.3. S cieľom chrániť GLEIS a základné princípy, ktoré tvoria jeho základ a sú uvedené v zásadách riadenia GLEIS, najmä v prípade akéhokoľvek používania služby prístupu, ktoré je v rozpore alebo ktoré by mohlo ohroziť tieto základné princípy alebo verejný prospech, kvôli ktorému sa LEI a LE-RD poskytujú, si vyhradzujeme právo pozastaviť alebo upraviť službu prístupu alebo akékoľvek podmienky používania.

2.4. Technické požiadavky, ktoré musíte dodržiavať, aby ste mohli využívať službu prístupu, sú opísané na www.cdcp.sk v časti týkajúcej sa LEI.

3. ÚROVEŇ SLUŽIEB

Vynakladáme všetko primerané úsilie na to, aby webové sídlo www.cdcp.sk a služba prístupu fungovali a boli dostupné bez prerušení alebo chýb. Avšak k prerušeniu ich prevádzky môže dôjsť z dôvodu údržby, aktualizácie alebo zlyhania systému alebo siete. Časy údržby sú – vždy ak je to možné – oznámené v patričnom čase na www.cdcp.sk.

4. PODMIENKY POUŽÍVANIA

4.1. Využívaním našej služby prístupu súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

(a) Beriete na vedomie, že nemáte a nezískate žiadne práva duševného vlastníctva alebo iné majetkové práva na LEI a LE-RD poskytované v rámci služby prístupu, a že si nenárokujete a nebudete nárokovať takéto práva.
(b) Súhlasíte s tým, že máte prístup k LEI a/alebo LE-RD na www.cdcp.sk iba z dôvodu využívania služby prístupu a že sa nebudete pokúšať získať prístup do nášho archívu LEI alebo akéhokoľvek iného archívu našich súborov alebo databáz inak než prostredníctvom využívania nami ponúkanej služby prístupu a predovšetkým, že sa nebudete pokúšať obchádzať technické obmedzenia alebo zavíriť archív LEI škodlivým softvérom akéhokoľvek druhu.
(c) Ak chcete používať obchodnú značku a logo GLEIF, ktorá je registrovanou obchodnou značkou, kontaktujte GLEIF na adrese uvedenej na http(s)://www.gleif.org.

4.2. Súhlasíte, že sa zdržíte akýmkoľvek spôsobom vytvárania dojmu, že údaje a/alebo služby, okrem vami sťahovaných originálnych LEI a LE-RD prostredníctvom služby prístupu, sú poskytované alebo podporované alebo autorizované alebo udeľované alebo inakšie spojené GLEIF alebo s GLEIF alebo CDCP.

4.3. Ďalej súhlasíte, že sa zdržíte akýchkoľvek úkonov alebo vyhlásení, ktoré môžu uviesť verejnosť a/alebo vašich zákazníkov do omylu a na základe ktorých sa môžu domnievať, že akékoľvek vami poskytované produkty alebo služby, dokonca aj ak LEI a LE-RD môžu byť súčasťou tohto produktu alebo služby, sú službami alebo výrobkami GLEIF alebo akejkoľvek LOU, alebo že ste súčasťou alebo v osobitom vzťahu k GLEIF a/alebo GLEIS a/alebo akoukoľvek LOU.

4.4. Súhlasíte s tým, že GLEIF a CDCP môžu podniknúť akékoľvek primerané kroky, vrátane okrem iného, súdnej žaloby a predbežných súdnych príkazov, ak nebudete dodržiavať tieto podmienky používania a že ste, pokiaľ to povoľuje platné právo, zodpovedný za úhradu náhrady škody vo výške 84 000 EUR za akýkoľvek jednotlivý prípad ich nedodržania.

5. ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK A VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI

5.1. LEI A LE-RD, KTORÉ SÚ VÁM SPRÍSTUPNENÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY PRÍSTUPU, SÚ POSKYTOVANÉ „TAKÉ AKÉ SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“. NEPOSKYTUJEME K NIM ŽIADNE VÝSLOVENÉ ALEBO IMPLICITNÉ VYHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE AKÉKOĽVEK ICH POUŽITIE JE NA VAŠE VÝLUČNÉ RIZIKO.

5.1. DO MAXIMÁLNEHO ROZSAHU POVOLENÉHO PLATNÝM PRÁVOM SA ZRIEKAME S OHĽADOM NA LEI A LE-RD VŠETKÝCH VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI, VRÁTANE ALE NIE VÝLUČNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, NÁHODNÝCH A NÁSLEDNÝCH ŠKÔD A REPRESÍVNYCH NÁHRAD ŠKODY) VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA SLUŽBY PRÍSTUPU ALEBO LEI A LE-RD.

5.2. PREDOVŠETKÝM, ALE NIE VÝLUČNE, UZNÁVATE, ŽE VYDANIE LEI A ZHROMAŽĎOVANIE LE-RD JE ZALOŽENÉ NA ŽIADOSTIACH A INFORMÁCIÁCH POSKYTOVANÝCH TRETÍMI STRANAMI. NEMÔŽEME A ANI NEVYHLASUJEME ALEBO NERUČÍME ZA TO, ŽE TIETO INFORMÁCIE SÚ PRESNÉ, SPRÁVNE, AKTUÁLNE ALEBO ŽE URČITÝ LEI JE JEDINÝM LEI VYDANÝM PRE URČITÚ PRÁVNICKÚ OSOBU.

5.3. PREDOVŠETKÝM, ALE NIE VÝLUČNE, SA ZRIEKAME AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ AKÝMIKOĽVEK PRERUŠENIAMI ALEBO CHYBAMI VO FUNGOVANÍ SLUŽBY PRÍSTUPU ALEBO WEBOVÉHO SÍDLA WWW.CDCP.SK. ĎALEJ SA ZRIEKAME AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI ZA ZLYHANIE, NEMOŽNOSŤ PRÍSTUPU ALEBO NEDOSTATOČNÉ PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB ALEBO WEBOVÉHO SÍDLA Z DÔVODU NEVHODNÉHO ZARIADENIA, PORÚCH NA STRANE POSKYTOVATEĽOV INTERNETOVEJ SLUŽBY, PREŤAŽENIA INTERNETOVEJ SIETE A Z AKÉHOKOĽVEK INÉHO DÔVODU. ĎALEJ NERUČÍME ZA TO, ŽE SLUŽBY, INFORMÁCIE A OBSAH ZAHRNUTÉ ALEBO AKOKOĽVEK INAK VÁM SPRÍSTUPNENÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB ALEBO WEBOVÉHO SÍDLA WWW.CDCP.SK NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ ZLOŽKY.

5.4 UPLATŇUJÚ SA VÝHRADY LICENCIE (POZRI BOD 4).

6. PLATNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

6.1. Tieto podmienky používania a vaše využívanie služby prístupu sa vo všetkých ohľadoch riadi a vykladá v súlade s hmotným právom Slovenskej republiky, bez ohľadu na kolízne normy Slovenskej republiky.

6.2 . Strany podliehajú výlučnej jurisdikcii kompetentných súdov v Slovenskej republike v prípade všetkých sporov vyplývajúcich z týchto podmienok používania alebo s nimi súvisiacich.