Použité skratky

CDCP Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) – nezisková nadácia pod dohľadom ROC, ktorá poskytuje na svojej webovej stránke centralizované databázy a referenčné údaje subjektov.
LEI Legal Entity Identifier - medzinárodný identifikátor právnickej osoby, ktorého štruktúra je určená medzinárodnou normou ISO 17442.
LOU (Local Operating Unit) – miestna prevádzková jednotka; na účely týchto pravidiel ide o CDCP alebo iný subjekt, ktorý získal akreditáciu od GLEIF v závislosti od kontextu.
Obchodné podmienky Obchodné podmienky prideľovania, obnovy a prenosu LEI
ROC Regulatory Oversight Committee

Použité pojmy

Aplikácia LEI Programové vybavenie prostredníctvom ktorého subjekt LEI a CDCP vykonáva činnosti súvisiace s prideľovaním, obnovovaním a prenosom LEI.
Aplikant Oprávnená osoba konajúca v mene Subjektu LEI ako štatutárny zástupca, prostredníctvom plnej moci, alebo iného poverenia.
Subjekt LEI Žiadateľ, ktorému CDCP pridelil/obnovil LEI alebo žiadateľ, ktorý preniesol LEI do evidencie CDCP.
Agent Osoba, ktorá je oprávnená konať v mene žiadateľa alebo viacerých žiadateľov

Účel

Účelom tejto stránky je oboznámiť žiadateľa alebo subjekt LEI o postupe poskytovania služieb CDCP súvisiacich s registráciou žiadateľa, pridelením LEI, aktualizáciou a obnovou LEI, prenosom LEI a vyhľadávaním LEI. Formálne náležitosti procesu prideľovania LEI, spravovania údajov, obnovy a prenosu LEI ako aj ďalšie činnosti priamo súvisiace s LEI v podmienkach CDCP upravujú Obchodné podmienky. Všetky potrebné informácie o LEI a príslušné dokumenty zverejňuje CDCP na svojej webovej stránke v časti týkajúcej sa LEI.

CDCP ako LOU

CDCP je miestna prevádzková jednotka akreditovaná organizáciou GLEIF na vytvorenie, pridelenie nových LEI, zhromažďovanie zodpovedajúcich údajov, spravovanie a obnovu týchto údajov. CDCP vykonáva činnosť LOU v súlade so zásadami riadenia GLEIS, vzájomnými dojednaniami, právami a povinnosťami s GLEIF a jednotlivými odporučeniami ROC. CDCP je akreditovaný len pre jurisdikciu Slovenskej republiky a Českej republiky a prideľuje nové LEI len žiadateľom so sídlom v týchto štátoch.

Základným predpokladom pre pridelenie LEI je zaregistrovanie žiadateľa, ktorým sa vytvorí prístup do aplikácie LEI.

Registrácia žiadateľa je jednoduchá a rýchla a realizuje sa prostredníctvom webovej stránky CDCP v časti týkajúcej sa LEI.

Za účelom registrácie uvádza žiadateľ okrem svojho mena a priezviska aj telefonický kontakt a kontaktnú emailovú adresu, ktorá je zároveň jeho prihlasovacím menom. Heslo musí mať minimálne 12 znakov a musí obsahovať minimálne jedno veľké písmeno, jednu číslicu a jeden špeciálny znak.

Žiadateľ dokončí registráciu po potvrdení registrácie prostredníctvom aktivačnej linky, ktorá je mu automaticky odoslaná na e-mailovú adresu uvedenú ako prihlasovacie meno.

Prihlasovacie meno (e-mailová adresa) zároveň slúži na prepojenie registrácie žiadateľa a žiadosti o LEI, resp. zobrazenie prideleného LEI, v rámci ktorého sa uvádza aj kontaktná e-mailová adresa žiadateľa o LEI.

Alternatívny E-mail je nepovinnou položkou. Na tejto adrese bude oprávnená osoba Subjektu LEI kontaktovaná v prípade nefunkčnej/neplatnej emailovej adresy (prihlasovacie meno).

V prípade, že žiadateľ nepozná svoje prihlasovacie heslo, alebo ho zabudol, použije pre obnovu hesla tlačidlo, ktoré je k dispozícii v aplikácii LEI.

V prípade agenta, ktorý zastupuje viacerých žiadateľov je možné do aplikácie LEI vstupovať pod jedným prístupom (t.j. postačuje jedna registrácia pre všetky subjekty, v mene ktorých je agent oprávnený konať). Po prihlásení do aplikácie LEI agent uvidí LEI a zaznamenané údaje pre každý subjekt zvlášť.

Žiadosť o pridelenie LEI podáva výlučne zaregistrovaný a prihlásený žiadateľ (pozri: 1 Registrácia žiadateľa) prostredníctvom elektronického formulára Pridelenie nového LEI, ktorý CDCP žiadateľovi sprístupní po jeho prihlásení do aplikácie LEI.

Žiadosť podáva oprávnená osoba za žiadateľa (konateľ, štatutárny zástupca, splnomocnenec a pod.), pričom musí vyplniť všetky povinné polia formulára. Povinné pole je označené hviezdičkou (*).

Údaje v žiadosti sa delia na šesť blokov:

 • Blok č. 1 - Informácie o oprávnenej osobe.

  Pole Vyplnenie
  Meno Meno osoby konajúcej za žiadateľa (automaticky predvyplnené údajmi z profilu oprávnenej osoby).
  Priezvisko Priezvisko osoby konajúcej za žiadateľa (automaticky predvyplnené údajmi z profilu oprávnenej osoby).
  E-mail Kontaktná e-mailová adresa osoby konajúcej za žiadateľa (automaticky predvyplnené údajmi z profilu oprávnenej osoby).
  Telefonický kontakt Uveďte kontaktné tel. číslo osoby konajúcej za žiadateľa (automaticky predvyplnené údajmi z profilu oprávnenej osoby).
  Pracovná pozícia Z číselníka vyberte, či, konáte ako štatutárny zástupca Subjektu LEI, Oprávnená osoba (na základe splnomocnenia), alebo Iná Oprávnená osoba.
  Priložiť dokumenty Priložiť dokument (scan plnej moci).
 • Blok č. 2 - Informácie o spoločnosti.

  Pole Vyplnenie
  Právna jurisdikcia Z možností vyberte jurisdikciu subjektu LEI.
  Kategória subjektu Výber z možností:
  1. Pobočka
  2. Fond
  3. Samostatne podnikajúca fyzická osoba
  4. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
  5. Spoločnosť zapísaná v inom verejnom registri
  6. Vládna entita*
  7. Medzinárodná organizácia
  Registračná autorita Vyberte jednu z ponúkaných možností.
  Právna forma Vyberte jednu z ponúkaných možností.
  Identifikačné číslo Uveďte identifikačné číslo (IČO) žiadateľa o LEI z registra, v ktorom je zapísaný.
  *pre kategóriu Vládna entita je potrebné vyplniť aj Bližšie určenie kategórie
 • Blok č. 3 - Informácie o subjekte.

  Pole Vyplnenie
  Identifikačné číslo Uveďte identifikačné číslo (IČO) žiadateľa o LEI z registra, v ktorom je zapísaný (predvyplnené z predchádzajúceho bloku).
  Obchodné meno/názov Uveďte obchodné meno alebo názov žiadateľa o LEI (u subjektu zapísaného v Obchodnom registri sa údaje automaticky vyplnia údajmi v registri).
  Dátum zápisu OR Uveďte dátum zápisu spoločnosti do Obchodného registra (u subjektu zapísaného v Obchodnom registri sa údaje automaticky vyplnia údajmi v registri)
  DIČ Uveďte daňové identifikačné číslo (DIČ) žiadateľa o LEI.
  IČ DPH IČ DPH
  Bankové spojenie (názov banky) Uveďte názov banky žiadateľa o LEI.
  IBAN Uveďte IBAN účtu správcovskej spoločnosti.
  Sídlo – ulica Uveďte sídlo žiadateľa o LEI (u subjektu zapísaného v Obchodnom registri sa údaje automaticky vyplnia údajmi v registri).
  Sídlo – mesto
  Sídlo – PSČ
  Sídlo – štát
  Adresa centrály je totožná s adresou sídla / miesta podnikania V prípade zaškrtnutia tejto možnosti sa údaje zo sídla automaticky prekopírujú do údajov sídla centrály.
  V opačnom prípade je potrebné uviesť aj tieto údaje.
  Centrála – ulica
  Centrála – mesto
  Centrála – PSČ
  Centrála – štát
  *pre kategóriu Vládna entita je potrebné vyplniť aj Bližšie určenie kategórie

  V prípade uvedenia subjektu z Obchodného registra SR alebo ČR sú dostupné údaje o subjekte automaticky predvyplnené.

  V prípade, že v bloku 2 bola vybraná kategória subjektu Fond, údaje Bloku č. 3 pre kategóriu subjektu Fond sú nasledovné:

  Pole Vyplnenie
  ID fondu Uveďte identifikačné číslo, ktoré fondu pridelila NBS.
  Názov fondu Uveďte názov fondu, tak ako je evidovaný v NBS.
  Dátum vzniku fondu Uveďte dátum vzniku fondu tak, ako je evidovaný v NBS.
  LEI správcovskej spoločnosti Uveďte LEI správcovskej spoločnosti fondu
  Názov správcovskej spoločnosti Uveďte názov správcovskej spoločnosti (v prípade vyplnenia LEI správcovskej spoločnosti sa tento údaj predvyplní údajmi registrovanými v GLEIF).
  IČO správcovskej spoločnosti Identifikačné číslo správcovskej spoločnosti (v prípade vyplnenia LEI správcovskej spoločnosti sa tento údaj predvyplní údajmi registrovanými v GLEIF).
  Sídlo – ulica Uveďte sídlo správcovskej spoločnosti fondu (v prípade vyplnenia LEI správcovskej spoločnosti sa tento údaj predvyplní údajmi registrovanými v GLEIF).
  Sídlo – mesto
  Sídlo – PSČ
  Sídlo – štát
  DIČ Uveďte daňové identifikačné číslo správcovskej spoločnosti.
  IČ DPH Uveďte identifikačné číslo pre DPH správcovskej spoločnosti.
  IČO správcovskej spoločnosti Identifikačné číslo správcovskej spoločnosti (v prípade vyplnenia LEI správcovskej spoločnosti sa tento údaj predvyplní údajmi registrovanými v GLEIF)
  Bankové spojenie (názov banky) (Global Legal Entity Identifier Foundation) – nezisková nadácia pod dohľadom ROC, ktorá poskytuje na svojej webovej stránke centralizované databázy a referenčné údaje subjektov.
  IBAN Uveďte IBAN účtu správcovskej spoločnosti.
  LEI strešného fondu* Uveďte LEI strešného fondu (ak existuje).
  Názov strešného fondu* Uveďte názov strešného fondu (ak existuje) tak, ako je evidovaný v NBS.
  ID strešného fondu* Uveďte ID strešného fondu (ak existuje) tak ako je evidovaný v NBS.
  *Údaje sa vyplnia iba vtedy, ak fond je podfondom iného fondu

  V prípade, že v bloku 2 bola vybraná kategória subjektu pobočka, v bloku 3 aplikant okrem vyššie uvedených údajov o centrále vyplní aj LEI centrály, jej identifikačné číslo, Obchodný názov, adresu a Dátum začiatku vzťahu, ktorým je dátum zápisu zahraničnej pobočky do obchodného registra.

 • Blok č. 4 - Materská spoločnosť

  Žiadateľ o LEI vyberie jednu z ponúknutých možností ako odpoveď na otázku „Má subjekt materskú spoločnosť?“

  Ak žiadateľ o LEI vyplnil možnosť 1.1. ÁNO, a táto materská spoločnosť, ktorá konsoliduje má pridelené LEI, v nasledujúcom bloku vyplní nasledujúce údaje o Priamej materskej spoločnosti. Po vyplnení týchto údajov je žiadateľ presmerovaný na Blok č.5.

  Pole Vyplnenie
  LEI Uveďte LEI priamej materskej spoločnosti.
  Obchodné meno Uveďte Obchodné meno priamej materskej spoločnosti
  Dátum začiatku vzťahu Uveďte dátum odkedy je táto spoločnosť Vašou materskou spoločnosťou.
  Účtovný štandard Výber z číselníka účtovných štandardov podľa ktorých bola zostavená konsolidovaná účtovná uzávierka:
  1. International Financial Reporting Standards (IFRS)
  2. Generally Accepted Accounting Principles (USGAAP)
  3. Iný účtovný štandard
  Dátum začiatku účtovného obdobia Uveďte dátum začiatku účtovného obdobia, za ktoré je konsolidovaná účtovná závierka zostavená.
  Dátum konca účtovného obdobia Uveďte dátum konca účtovného obdobia, za ktoré je konsolidovaná účtovná závierka zostavená.
  Link na konsolidovanú účtovnú závierku Uveďte odkaz na webovú stránku, kde je zverejnená konsolidovaná účtovná závierka (povinné iba ak nie sú priložené dokumenty nižšie)
  Priložiť dokumenty Priložte súbor s konsolidovanou účtovnou závierkou (povinné iba ak nie je vyplnený Link na konsolidovanú účtovnú závierku)

  Ak žiadateľ o LEI vyplnil možnosť 1.2. ÁNO, ale táto materská spoločnosť, ktorá konsoliduje nemá pridelené LEI, žiadateľ je presmerovaný na Blok č.6.

  Ak žiadateľ o LEI vyplnil možnosť 1.3. ÁNO, ale táto materská spoločnosť nekonsoliduje, žiadateľ je presmerovaný na Blok č.6.

  Ak žiadateľ o LEI vyplnil možnosť 1.4. ÁNO, ale existuje dôvod túto materskú spoločnosť nereportovať, žiadateľ je presmerovaný na Blok č.6.

  Ak žiadateľ o LEI vyplnil možnosť 1.5. NIE, majiteľom spoločnosti je jedna alebo viacero fyzických osôb, žiadateľ je presmerovaný na Blok č.6

  Ak žiadateľ o LEI vyplnil možnosť 1.6. NIE, majitelia spoločnosti nie sú známi, žiadateľ je presmerovaný na Blok č.6.

 • Blok č. 5 - Konečná materská spoločnosť

  V bloku č. 5 žiadateľ odpovedá na otázku Existuje vo vlastníckej hierarchii aj iná ako uvedená spoločnosť, ktorá je postavená vyššie?.

  Ak žiadateľ vyplnil možnosť 2.1 ÁNO, a táto materská spoločnosť, ktorá konsoliduje má pridelené LEI, v nasledujúcom bloku vyplní údaje o konečnej materskej spoločnosti,

  Pole Vyplnenie
  LEI Uveďte LEI konečnej materskej spoločnosti.
  Obchodné meno Uveďte Obchodné meno konečnej materskej spoločnosti
  Dátum začiatku vzťahu Uveďte dátum odkedy je táto spoločnosť Vašou materskou spoločnosťou.
  Účtovný štandard Výber z číselníka účtovných štandardov podľa ktorých bola zostavená konsolidovaná účtovná uzávierka:
  1. International Financial Reporting Standards (IFRS)
  2. Generally Accepted Accounting Principles (USGAAP)
  3. Iný účtovný štandard
  Dátum začiatku účtovného obdobia Uveďte dátum začiatku účtovného obdobia, za ktoré je konsolidovaná účtovná závierka zostavená.
  Dátum konca účtovného obdobia Uveďte dátum konca účtovného obdobia, za ktoré je konsolidovaná účtovná závierka zostavená.
  Link na konsolidovanú účtovnú závierku Uveďte odkaz na webovú stránku, kde je zverejnená konsolidovaná účtovná závierka (povinné iba ak nie sú priložené dokumenty nižšie)
  Priložiť dokumenty Priložte súbor s konsolidovanou účtovnou závierkou (povinné iba ak nie je vyplnený Link na konsolidovanú účtovnú závierku)

  Ak žiadateľ vyplnil možnosť 2.2. ÁNO, ale táto materská spoločnosť, ktorá konsoliduje nemá pridelené LEI, žiadateľ je presmerovaný na Blok č.6.

  Ak žiadateľ vyplnil možnosť 2.4. ÁNO, ale existuje dôvod túto materskú spoločnosť nereportovať, žiadateľ je presmerovaný na Blok č.6

  Ak žiadateľ vyplnil možnosť 2.7. NIE, žiadna iná materská spoločnosť už nekonsoliduje (priama a konečná materská spoločnosť sú totožné) je žiadateľ presmerovaný priamo na blok č. 6.

 • Blok č. 6- Obchodné podmienky

  Súčasťou Bloku č. 6 žiadosti o LEI je akceptácia Obchodných podmienok a vyjadrenie súhlasu žiadateľa so spracovaním osobných údajov. Bez splnenia týchto podmienok, nie je žiadateľovi umožnené odoslať žiadosť o pridelenie LEI. Za súhlas s Obchodnými podmienkami je chápané zakliknutie checkboxu Žiadateľ akceptujete OBCHODNÉ PODMIENKY prideľovania, obnovy a prenosu LEI. Žiadosť sa odošle následným stlačením tlačidla Dokončiť

  Po odoslaní žiadosti sa prihlásenému žiadateľovi zobrazí informácia o tom, či jeho žiadosť bola akceptovaná. Ak žiadosť nebola akceptovaná, systém žiadateľovi zobrazí dôvod. O vybavení prijatej žiadosti je žiadateľ informovaný emailom.

  V tejto časti je možnosť si Obchodné podmienky prečítať po kliknutí na odkaz.

CDCP po doručení žiadosti o pridelenie LEI skontroluje:

 • či je žiadateľ existujúci subjekt,
 • oprávnenie osoby konať za žiadateľa,
 • správnosť všetkých údajov uvedených v žiadosti,
 • dokumenty, ktoré sa majú k žiadosti priložiť,
 • možnú duplicitu pridelenia LEI.

V prípade potreby konzultácie alebo doloženia dodatočných dokladov na overenie údajov v žiadosti kontaktuje CDCP žiadateľa o LEI spravidla elektronicky.

V prípade úspešnej kontroly údajov v žiadosti zašle CDCP žiadateľovi na kontaktnú e-mailovú adresu podľa bodu 2 Žiadosť o pridelenie LEI platobnú inštrukciu s výzvou na uhradenie ceny za pridelenie LEI.

Za účelom bezproblémového spárovania úhrady za pridelenie LEI s konkrétnou žiadosťou je potrebné, aby platba za úhradu obsahovala variabilný symbol a číslo účtu CDCP v zmysle platobnej inštrukcie.

CDCP po overení údajov podľa bodu 3., bez zbytočného odkladu pridelí LEI na základe úhrady zaslanej platobnej inštrukcie žiadateľom o LEI. Žiadateľ je o pridelení LEI informovaný e-mailovou správou, ktorej prílohou je informácia o pridelenom LEI spolu s dátumom nasledujúcej obnovy LEI. Zároveň je informácia o pridelenom LEI zobrazená po prihlásení sa v Aplikácii LEI.

CDCP

V prípade, že po úhrade preddavkovej faktúry nebola žiadateľovi na zaregistrovanú kontaktnú e-mailovú adresu doručená informácia o pridelení LEI je potrebné kontaktovať CDCP.

Doba platnosti LEI je jeden rok od dátumu jeho pridelenia. Pre obnovu LEI (predĺženie platnosti) pozri bod 5 Obnova LEI.

CDCP zasiela 6 týždňov pred uplynutím platnosti LEI subjektu LEI e-mail na kontaktnú e-mailovú adresu, ktorého predmetom je výzva na obnovu LEI.

Žiadosť o obnovu LEI podáva výlučne zaregistrovaný a prihlásený žiadateľ (pozri: 1 Registrácia žiadateľa) prostredníctvom elektronického formulára, ktorý CDCP žiadateľovi sprístupní po jeho prihlásení do aplikácie LEI. Až po podaní tejto žiadosti a jej úspešnom overení CDCP zasiela na email žiadateľa platobnú inštrukciu s údajmi k platbe za obnovu LEI.

Žiadosť o obnovu LEI vykoná prihlásený používateľ stlačením tlačila „Obnoviť“ v úvodnej obrazovke po prihlásení sa do webovej aplikácie (obrázok nižšie),

CDCP

alebo stlačením tlačidla Žiadosť o obnovu LEI v obrazovke Možnosti pre LEI (obrázok nižšie).

CDCP

Súčasťou žiadosti o obnovu LEI je aj:

 • potvrdenie aktuálnosti údajov o subjekte LEI,
 • aktualizácia údajov o subjekte LEI.

CDCP dodržiava pri overovaní žiadosti o obnovu a zároveň aktualizáciu údajov LEI rovnaké postupy overovania ako pri žiadosti o LEI (pozri: bod 3 Overenie údajov zo strany CDCP, resp. bod 8 Aktualizácia údajov LEI).

V prípade potreby konzultácie alebo doloženia dodatočných dokladov na overenie údajov v žiadosti kontaktuje CDCP subjekt LEI. Po úspešnom odoslaní žiadosti o obnovu LEI a jej úspešnej kontrole je zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu platobná inštrukcia obsahujúca informáciu o výške poplatku za obnovu LEI a potrebe jeho úhrady.

V prípade úhrady poplatku za obnovu LEI a úspešnej kontrole údajov v žiadosti o obnovu a prípadne aj aktualizáciu údajov CDCP obnoví LEI a informuje o tom subjekt LEI prostredníctvom e-mailovej správy na jeho kontaktnú e-mailovú adresu.

Súčasťou žiadosti o obnovu LEI je akceptácia Obchodných podmienok a vyjadrenie súhlasu subjektu LEI so spracovaním osobných údajov. Bez splnenia týchto podmienok, nie je subjektu LEI umožnené odoslať žiadosť o obnovu LEI.

6.1 Aktualizácia údajov subjektu LEI (LEI_SUBJECT_MODIFICATION)

Subjekt LEI je povinný aktualizovať svoje referenčné údaje:

 • po každej zmene zaznamenaných údajov,
 • minimálne však jeden krát za rok pri obnove LEI.

Aktualizáciu údajov je možné vykonať len po prihlásení (pozri: 1 Registrácia žiadateľa) prostredníctvom aplikácie LEI.

Aktualizáciu údajov vykoná prihlásený používateľ prostredníctvom výberu daného LEI a stlačením tlačila „Žiadosť o aktualizáciu údajov“ v obrazovke Možnosti pre LEI. Následne sa používateľovi zobrazia všetky údaje subjektu LEI, ktoré môže na základe konkrétnej zmeny aktualizovať. V prípade potreby pripojí dokumenty v elektronickej podobe, potrebné v zmysle obchodných podmienok (splnomocnenie, účtovné uzávierky a pod.).

CDCP dodržiava pri overovaní žiadosti o aktualizáciu údajov LEI rovnaké postupy overovania ako pri žiadosti o LEI (pozri: bod 5 Overenie údajov zo strany CDCP).

V prípade potreby konzultácie alebo doloženia dodatočných dokladov na overenie údajov v žiadosti kontaktuje CDCP subjekt LEI.

V prípade úspešnej kontroly údajov v žiadosti o aktualizáciu údajov CDCP zašle subjektu LEI na kontaktnú e-mailovú adresu informáciu o úspešnej aktualizácií jeho údajov.

Súčasťou žiadosti o LEI a o aktualizáciu údajov LEI je akceptácia Obchodných podmienok a vyjadrenie súhlasu žiadateľa so spracovaním osobných údajov. Bez splnenia týchto podmienok, nie je žiadateľovi umožnené odoslať žiadosť o aktualizáciu údajov LEI.

6.2. Aktualizácia údajov aplikanta (LEI_APLICANT_MODIFICATION)

Aktualizáciu údajov aplikanta vykoná prihlásený používateľ prostredníctvom výberu daného LEI a stlačením tlačila „Žiadosť o zmenu údajov aplikanta“. Následne sa používateľovi zobrazia možnosti na uvedenie aktualizovaných údajov (e-mail, telefonický kontakt).

6.3 Výmena aplikanta (LEI_APLICANT_EXCHANGE)

Výmenu aplikanta pre daný subjekt LEI vykoná prihlásený používateľ prostredníctvom výberu daného LEI a stlačením tlačidla „Žiadosť o výmenu aplikanta“ a vyplnením všetkých jeho údajov podľa bodu 3.

Prenos LEI do evidencie CDCP je možné až po úspešnej registrácií žiadateľa a jeho prihlásení do aplikácie LEI (pozri: 1 Registrácia žiadateľa).

Podanie žiadosti o prenos LEI vykoná prihlásený používateľ prostredníctvom výberu daného LEI a stlačením tlačila „Prenos existujúceho LEI do správy CDCP“.

CDCP

V prípade podania žiadosti o prenos LEI je žiadateľ do formulára uvádza:

 • LEI, ktorý je prenášaný z inej LOU

Po zadaní prenášaného LEI sú do formulára automaticky doplnené údaje

 • Označenie odosielajúcej LOU
 • Názov subjektu LEI
 • Identifikačné číslo (IČO)

V ďalších krokoch postupuje žiadateľ o prenos LEI podľa postupu popísaného v časti 4.

Ak LEI prenášané do evidencie CDCP z evidencie inej LOU má v čase žiadosti o prenos LEI registračný status ISSUED alebo LAPSED, tak CDCP vykoná opätovné overenie a obnovu údajov.

Akákoľvek osoba môže zaslať CDCP podnet na aktualizáciu údajov o subjekte LEI v prípade ak zistí isté nesprávnosti a nezrovnalosti v zaznamenaných údajoch. Vzorový formulár na podnety je zverejnený v sekcii Dokumenty.

Podnet je potrebné zaslať na e-mailovú adresu CDCP: lei@cdcp.sk. CDCP vyhodnotí podaný podnet z hľadiska zrozumiteľnosti a kompletnosti a vykoná overovanie údajov subjektu LEI a v prípade potreby aktualizuje údaje. O vybavení resp. o výsledku podnetu budú osoba podávajúca podnet a subjekt LEI voči ktorému podnet smeruje, informovaní e-mailovou správou.

Ak CDCP na základe podnetu zistí nezrovnalosti v referenčných údajoch subjektu LEI, CDCP overí tieto informácie a oznámi tieto skutočnosti e-mailom príslušnému subjektu LEI a vyzve ho na potvrdenie správnosti informácií, príp. na doloženie súvisiacej dokumentácie.

V prípade, že subjekt LEI potvrdí správnosť informácií, ktoré mu boli zo strany CDCP oznámené, CDCP vykoná príslušné zmeny.

V prípade, ak je subjekt LEI nečinný a nepotvrdí správnosť informácií alebo nepredloží potrebné dokumenty najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa ich oznámenia, a CDCP má bez všetkých pochybností preukázané (najmä ak to vyplýva z verejne dostupných registrov), že k zmene v referenčných údajoch subjektu LEI došlo, tak je CDCP vykoná príslušnú zmenu v referenčných údajoch subjektu LEI. Subjekt LEI je o aktualizácii údajov informovaný e-mailovou správou.

Akákoľvek osoba môže zaslať podnet na aktualizáciu údajov aj prostredníctvom webovej stránky www.gleif.org. Postup je rovnaký ako v prípade podania podnetu prostredníctvom formuláru zverejneného na webovej stránke CDCP.

Na tejto stránke TU nájdete všetky LEI z celého sveta.

Jednotlivé LEI je možné vyhľadať podľa LEI alebo obchodného mena/názvu subjektu LEI.

LEI je zároveň možné vyhľadať priamo na web stránke GLEIF, kde sú zároveň k dispozícii na stiahnutie súbory LEI pridelené všetkými LOU.

Poplatky za pridelenie a obnovu LEI účtuje CDCP na základe Cenníka CDCP, ktorý je dostupný TU.

Prehľad stavov LEI, ktoré sa zobrazujú používateľovi:

Stav Popis
ISSUED Kód LEI je platný. Jeho čas exspirácie ešte nevypršal
LAPSED Uplynul dátum exspirácie kódu LEI, nebol uhradený poplatok za obnovu kódu LEI resp. žiadateľ nepožiadal o obnovu kódu LEI.
PENDING_TRANSFER Kód LEI čakajúci na prenos do inej LOU
PENDING_ARCHIVAL Kód LEI čakajúci na dokončenie prenosu do inej LOU
MERGED LEI subjekt zanikol zlúčením
RETIRED LEI subjekt zanikol
ANNULED Kód LEI je neplatný, pretože jeho dáta sú neplatné
DUPLICATE Kód LEI je duplicitný
TRANSFERRED Kód LEI bol prenesený do správy inej LOU