Čo je LEI?

LEI (Legal Entity Identifier) je 20 miestny alfanumerický medzinárodný identifikátor právnickej osoby vydaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 17442. O LEI môže požiadať ktorákoľvek právnická osoba. Povinnosť používať LEI podľa právnych predpisov EÚ má aj fyzická osoba, pokiaľ vykonáva obchodnú alebo inú podnikateľskú činnosť. Každá jedinečná strana, ktorá je právne alebo finančne zodpovedná za transakcie s finančnými nástrojmi, alebo ktorá má vo svojej jurisdikcii právny nárok nezávisle vstúpiť do právnych vzťahov, sa považuje za právnickú osobu pre účely použitia LEI podľa právnych predpisov EÚ. Je vylúčené, aby dva rôzne subjekty mali pridelený rovnaký LEI, resp. aby jeden subjekt mal dva rôzne LEI. LEI zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle, vysokú kvalitu referenčných údajov a integritu systémov.

Je vaše LEI transparentné?

Politika súladu s pravidlami, tzv. "Conformity flag" znamená, že LEI kód bude označený v medzinárodnej databáze GLEIF ako "vyhovujúci" len v prípade, že je registrácia LEI aktuálna/registrácia LEI bola včas obnovená, a zároveň právnická osoba nahlásila údaje o svojich priamych a konečných konsolidujúcich materských spoločnostiach alebo jeden z prijateľných dôvodov nenahlásenia týchto údajov. Umožnením bližšieho monitorovania údajov o transakciách a podporou väčšej prehľadnosti vo svojich vlastníckych štruktúrach subjekty so statusom „vyhovujúci“ preukazujú svoj pevný záväzok k transparentnosti. Ich vyhovujúci stav tiež signalizuje partnerom a iným organizáciám, že ich LEI možno použiť na spoľahlivé zefektívnenie kontrol due-diligence, registrácie a iných procesov protistrany, vďaka čomu sa s nimi ľahšie obchoduje. Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa politiky "Conformity flag nájdete TU .

CDCP a LEI

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) je akreditovaným subjektom pre vydanie Identifikátora právnickej osoby (LEI) subjektom so sídlom v Slovenskej a Českej republike. CDCP je ako miestna prevádzková jednotka (LOU) zodpovedná za vytvorenie, pridelenie nových LEI, zhromažďovanie zodpovedajúcich údajov a spravovanie a obnovu týchto údajov. LEI kód pridelený pre CDCP je 097900BEFH0000000217.

Kto potrebuje LEI?

V zmysle § 107 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je LEI súčasťou údajov emitenta, ktoré CDCP vedie v registri emitenta zaknihovaných cenných papierov. Povinnosť CDCP evidovať LEI v registri emitenta sa týka len emitenta, ktorého emisia bude vydaná po 31. októbri 2017. Prehľad niektorých právnych predpisov EÚ, podľa ktorých je potrebné získať a používať LEI:

Právny rámec Osoby, ktoré majú povinnosť používať LEI
EMIR Protistrany v obchodoch s derivátmi, koneční vlastníci, obchodníci, centrálne protistrany (CCPs) a zúčtovací členovia
MiFID II / MiFIR Investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú transakcie s finančnými nástrojmi;
Klienti (právnické osoby), v mene ktorých investičná spoločnosť vykonáva transakcie;
Klienti (právnické osoby), v mene ktorých organizátor obchodného miesta nahlasuje údaje podľa článku 26 ods. 5 MiFIR;
Právnické osoby, ktoré rozhodujú o nadobudnutí finančného nástroja (investiční manažéri konajúci na základe plnej moci v mene svojho klienta);
Spoločnosť odosielajúca objednávku;
Subjekt predkladajúci správu o transakcii (t.j. obchodné miesto, ARM, investičná spoločnosť);
Emitent akéhokoľvek finančného nástroja kótovaného a/alebo obchodovaného na obchodnom mieste
MAR Emitenti finančných nástrojov, osoby zúčastnené alebo osoby nahlasujúce podozrivé transakcie
CRR Úverové a finančné inštitúcie
AIFMD Fondy a správcovia fondov
Solvency II Penzijné fondy a poisťovne
CSDR Centrálne depozitáre a účastníci centrálnych depozitárov
Transparency Directive Emitenti nástrojov prijatých na regulovanom trhu
SFTR Strany v transakciách financujúcich CP a koneční vlastníci, ktorým z transakcií vyplývajú práva a záväzky
Nariadenie o prospekte Emitenti CP

Viac informácií o právnych predpisoch, ktoré upravujú používanie LEI môžete nájsť TU.